Jimys Fuel+Náklady+Kniha jízd / Jimys Fuel+Costs+LogBook

Popis aplikace / application description:

Aplikace Jimys Fuel+Náklady+Kniha jízd
slouží ke zjištění všech nákladů Vašich dvou, tří, čtyř, možná i pětikolových miláčků.
K evidenci tankování, dopočítané spotřeby, k evidenci a sumarizaci všech ostatních nákladů na Vaše vozidla.
Dále je možno evidovat jednotlivé jízdy, vést knihu jízd.
Lze využít i připomínek vztažených ke stavu tachometru či datumu (výměna oleje, STK atd.)

Velmi jednoduše zjistíte, kolik Vás celkově stojí Vaše milované přibližovadlo ročně a hlavně za celou dobu provozu (může to být hodně nemilé překvapení).
Rovněž lze velmi jednoduše vygenerovat knihu jízd.

Aplikace je postavena velmi jednoduše. Jediné, co zadáváte, jsou veškeré výdaje za Vašeho miláčka (myšleno X-kolového, na ostatní není aplikace uzpůsobena :-) ).

Application Jimys Fuel+Costs+LogBook
is used to determine the total costs of Your two, three, four, maybe even five-wheel darlings.
Application is used to record refueling, calculate consumption and to record and summarize all the other costs of Your vehicles.
It is also possible to record individual trips, to keep a book of journeys.

Very easy You can see how much generally costs Your beloved car anually and especially for the entire period of car running (it can be a very unpleasant surprise).

It is also very easy to generate a book of journeys.
It is also possible to use reminders related to the tachometer state or date (oil change, MOT etc.)

The application is built very simply. All You will fill will be all costs for Your darling (meaning the x-wheeled, application are not designed for other now:-) ).

Aplikaci můžete stahovat zde. / The applicatication You can download here.

 

Aplikace nestahuje a neukládá mimo váš telefon žádné informace o uživateli, data z uložiště, jeho poloze, ani údaje v kalendáři. Právo "android.permission.READ_PHONE_STATE" je potřebné pouze pro registraci, registrační kód je generován z IMEI telefonu. Pro automatické získání IMEI je potřeba toto právo. Právo "android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" je nutné pro ukládání dat do vašeho telefonu. Právo "android.permission.READ_CALENDAR"/"android.permission.WRITE_CALENDAR" je potřeba pro zápis/čtení tankování/ostatního nákladu/jízdy do/z kalendáře. Právo "android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" je nutné pro získání aktuální polohy (adresy) při vypňování knihy jízd.

Application doesn't store outside Your phone any information about user, data from the storage, data about location and data from the calendar. The permission "android.permission.READ_PHONE_STATE" is needed only for registration, the registration code is generated from IMEI of phone. For automatically getting the IMEI is needed this permission. Permission "android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" is needed for the storage data to Your phone. Permission "android.permission.READ_CALENDAR"/"android.permission.WRITE_CALENDAR" is needed for writing/reading refueling/other cost/journey to/from the calendar. Permission "android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" is needed for getting the actual possition (address) during editing log book.